ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 มีนาคม 2564
สายตรงผู้บริหาร


  หน้าแรก     สภาพทั่วไป 

สภาพทั่วไป
สภาพทั่วไป  

 

  สภาพทั่วไปของข้อมูลพื้นฐาน 
                ที่ตั้ง 
                องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ตั้งอยู่เลขที่ ๑๑๑ หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโสน ตำบลสูงเนิน อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา อยู่ห่างจากที่ทำการอำเภอสูงเนิน ประมาณ ๘ กิโลเมตร
                เนื้อที่ 
                ตำบลสูงเนิน มีเนื้อที่ ประมาณ ๗๓.๕๗ ตารางกิโลเมตร หรือ ๔๕.๙๘๑ ไร่ เป็นพื้นที่ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน ประมาณ ๕๙.๐๒ ตารางกิโลเมตร หรือ ๓๖,๘๘๗ ไร่ มีอาณาเขตดังนี้
                ทิศเหนือ         ติดต่อกับ    ตำบลเสมา , ตำบลโคราช, ตำบลกุดจิก
                ทิศตะวันออก     ติดต่อกับ    ตำบลนากลาง, ตำบลหนองตะไก้
                ทิศตะวันตก       ติดต่อกับ    ตำบลมะเกลือเก่า
                ทิศใต้             ติดต่อกับ     ตำบลมะเกลือเก่า
                ภูมิประเทศ
                 สภาพพื้นที่โดยทั่วไป ส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง มีความลาดเอียง จากตอนใต้ลาดสู่ตอนเหนือของตำบล มีคลองชลประทานและลำตะคลองไหลผ่าน สภาพพื้นที่จึงเหมาะสำหรับการทำนาในที่ลุ่ม และทำไร่ในที่ดอน มีระดับความสูงจากระดับน้ำทะเลเฉลี่ยประมาณ   ๒๐๐ – ๓๐๐ เมตร      
                จำนวนหมู่บ้านในองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน มีจำนวน ๑๔ หมู่บ้าน
จำนวนหมู่บ้านที่อยู่ในเขต อบต. ที่มีพื้นที่ทั้งหมดเต็มจำนวน ๙ หมู่บ้าน ได้แก่
                หมู่ที่ ๒ บ้านสระเพลง            หมู่ที่ ๙ บ้านหนองหินตั้ง
                หมู่ที่ ๕ บ้านหนองโสน           หมู่ที่ ๑๒ บ้านหนองหินตั้ง
                หมู่ที่ ๖ บ้านดอนกอก              หมู่ที่ ๑๓ บ้านปางแต้
                หมู่ที่ ๗ บ้านบุใหญ่                หมู่ที่ ๑๔ บ้านบุใหญ่พัฒนา                     
                หมู่ที่ ๑๕   บ้านไชยมงคล
จำนวนหมู่บ้าน ที่มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในเขตเทศบาล และอบต. จำนวน ๕ หมู่บ้าน ได้แก่
                หมู่ที่๓ บ้านตะคลองหลง          หมู่ที่ ๑๐ บ้านญาติเจริญ
                หมู่ที่๔ บ้านเหล่า – โนนค่า       หมู่ที่ ๑๑ บ้านสูงเนิน
                หมู่ที่ ๘ บ้านสุขาวดี
                ท้องถิ่นอื่นในตำบลสูงเนิน จำนวนเทศบาล ๑ แห่ง คือ เทศบาลตำบลสูงเนิน
                หมู่ที่๒ บ้านสระเพลง       ผู้ปกครอง นายคำพล    พันคูณ             กำนัน
                หมู่ที่๓ บ้านตะคลองหลง     ผู้ปกครอง นายวิชัย   โคตรสูงเนิน            ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่๔ บ้านเหล่า – โนนค่า  ผู้ปกครอง นายเกียรติศักดิ์ สามประทีป        ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่๕ บ้านหนองโสน       ผู้ปกครอง นายจรัญ   ช่างทอง           ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่๖ บ้านดอนกอก         ผู้ปกครอง นางพรทิพย์   ล้อธรรมจักร      ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่๗ บ้านบุใหญ่          ผู้ปกครอง นายสมพร เข็มศรี  ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่๘ บ้านสุขาวดี          ผู้ปกครอง นายบุญเพชร คีบสูงเนิน           ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่๙ บ้านบุหิน            ผู้ปกครอง นายวินัย    วอสูงเนิน           ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่๑๐ บ้านญาติเจริญ      ผู้ปกครอง นางเจริญศรี พันธ์พิทักษ์          ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่๑๑ บ้านสูงเนิน       ผู้ปกครอง นายแสงชัย   สรุจิกำจรวัฒนะ         ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่๑๒ บ้านหนองหินตั้ง   ผู้ปกครอง นายสมาน  ทุมตะคุ               ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่ ๑๓ บ้านปางแต้        ผู้ปกครอง นายธวัชชัย กนกยุราพันธ์           ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่ ๑๔ บ้านบุใหญ่พัฒนา   ผู้ปกครอง นางมาลัย   ดีขุนทด             ผู้ใหญ่บ้าน
                หมู่ที่ ๑๕ บ้านไชยมงคล    ผู้ปกครอง   นางเจียมใจ ขันโคกสูง             ผู้ใหญ่บ้าน

 

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.178.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 450,368
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

นโยบายการและแผน
ร้องเรียนร้องทุกข์
เจตจำนงผู้บริหาร
กิจกรรมต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.