ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างการบริหาร
ข้อมูลการดำเนินงาน
ข้อมูลบุคลากร
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 มีนาคม 2564
สายตรงผู้บริหาร


  หน้าแรก     งบประมาณรายจ่ายประจำปี 

งบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณรายจ่ายประจำปี  

ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบลเรื่อง

งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

งานนโยบายและแผน
สารบัญ
หน้า
ส่วนที่ 1 1
คำแถลงงบประมาณ
ส่วนที่ 2 6
บันทึกหลักการและเหตุผล
ส่วนที่ 3 9
รายจ่ายตามแผนงาน - แผนงานบริหารทั่วไป 13
- แผนงานเคหะและชุมชน 15
- แผนงานสาธารณสุข 17
- แผนงานการศึกษา 19
- แผนงานการเกษตร 21
- แผนงานงบกลาง 23
รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน - สำนักปลัด 25
- ส่วนการคลัง 32
- ส่วนโยธา 35
- ส่วนสาธารณสุข 41
- ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม 44
- ส่วนส่งเสริมการเกษตร 49
- แผนงานงบกลาง 52
ภาคผนวก

ส่วนที่ 1คำแถลงงบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555ของ
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

2
คำแถลงงบประมาณ
ประกอบงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
..............................................................................

เรียน ท่านประธานสภาฯ และสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
บัดนี้ถึงเวลาที่คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จะได้เสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีต่อสภาองค์การบริหารส่วนตำบลอีกครั้งหนึ่ง ฉะนั้นในโอกาสนี้คณะผู้บริหารองค์การบริหารส่วนตำบล จึงขอแถลงให้ท่านประธานและสมาชิกทุกท่านได้ทราบถึงสถานการณ์คลังตลอดจนหลักการและแนวนโยบายในการดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ดังต่อไปนี้
1. สถานะการคลัง
ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 องค์การบริหารส่วนตำบลได้ประมาณการรายรับไว้ จำนวน
26,986,000 บาท (ยี่สิบหกล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) ซึ่งเป็นประมาณการรายรับที่ อบต. จัดเก็บเองตั้งไว้เป็นเงินประมาณ 17,986,000 บาท (สิบเจ็ดล้านเก้าแสนแปดหมื่นหกพันบาทถ้วน) และเป็นประมาณการรายรับประเภทเงินอุดหนุนเป็นเงินประมาณ 9,000,000 บาท (เก้าล้านบาทถ้วน) โดยในส่วนรายได้ที่องค์การบริหารส่วนตำบลจัดเก็บเองนั้น จะดำเนินการปรับปรุงการจัดเก็บให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น สำหรับ อบต. มียอดเงินสะสมคงเหลืออยู่จำนวน 6,664,336.83 บาท
2. การบริหารงบประมาณในปีที่ผ่านมาและปีปัจจุบัน
ในปีงบประมาณที่ผ่านมา แม้ว่ารายรับขององค์การบริหารส่วนตำบลจะมีจำกัด เมื่อเปรียบเทียบกับภารกิจต่าง ๆ ที่จะดำเนินการเพื่อบริการให้แก่ประชาชน ตามอำนาจหน้าที่ตามกฎหมายก็ตาม แต่องค์การบริหารส่วนตำบลก็สามารถดำเนินกิจการตามที่ได้ตั้งงบประมาณรายจ่ายไว้เกือบครบถ้วนทุกรายการ3
2.1 รายรับปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ประมาณการไว้รวมทั้งสิ้น 26,986,000 บาท
รายรับ รับจริง
ปี 2553 ประมาณการ
ปี 2554 ประมาณการ
ปี 2555
ก. รายได้ภาษีอากร
1. หมวดภาษีอากร
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน
1.3 ภาษีป้าย
1.4 อากรฆ่าสัตว์
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม 1 ใน 9
1.6 ภาษีมูลค่าเพิ่มตาม พ.ร.บ.กำหนดแผนฯ
1.7 ภาษีธุรกิจเฉพาะ
1.8 ภาษีสุรา
1.9 ภาษีสรรพสามิต
1.10 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้
1.11 ค่าภาคหลวงแร่
1.12 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม
1.13 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย
1.4 ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร
1.5 ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ
1.6 ค่าธรรมเนียมตลาด
1.7 ค่าธรรมเนียมการควบคุมขุดดินและการถมดิน
1.8 ค่าธรรมเนียมการควบคุมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย
1.9 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนพาณิชย์
1.10 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก
1.11 ค่าปรับการผิดสัญญา
1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข
1.13 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร
1.14 ค่าใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ
20,450,906.97
111,531.24
5,237,688.32
231,461.76
39,600.00
7,973,780.99
-
38,307.94
1,075,192.81
2,913,608.70
-
58,106.97
53,691.24
2,717,937.00

433,521.20
-
28,978.20
315,170.00
2,100.00
4,650.00
4,000.00
2,500.00
10,500.00
-
-
41,333.00
-
2,690.00
21,600.00
15,355,000
100,000
3,500,000
240,000
50,000
5,777,000
-
60,000
500,000
1,581,000
10,000
17,000
20,000
3,500,000

391,000
400
45,000
261,600
5,000
1,000
2,000
2,000
10,000
-
38,000
6,000
1,000
2,000
17,000
17,219,000
100,000
4,800,000
200,000
35,000
6,000,000
500,000
30,000
850,000
2,085,000
29,000
40,000
50,000
2,500,000

374,000
400
13,000
300,000
2,000
4,000
4,000
2,000
10,000
1,000
5,000
10,000
600
2,000
20,000

4
รายรับ รับจริง
ปี 2553 ประมาณการ
ปี 2554 ประมาณการ
ปี 2555
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน
2.1 ค่าเช่าที่ดิน
2.1 ดอกเบี้ยและเงินปันผล
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด
3.1 ค่าขายแบบแปลน
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น
รวม
4. รายได้จากเงินอุดหนุน
4.1 เงินอุดหนุนการดำเนินงานของอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
4.2 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา
4.3 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนพิการ
4.4 เงินสงเคราะห์เบี้ยยังชีพผู้ป่วยเอดส์
4.5 เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม) โรงเรียน
4.6 เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารเสริม (นม) ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.7 เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันโรงเรียน
4.8 เงินอุดหนุนสนับสนุนอาหารกลางวันศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.9 เงินอุดหนุนสนับสนุนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
4.10 เงินอุดหนุนโครงการคาราวานเสริมสร้างเด็ก
รวม 82,780.07
-
82,780.07
396,560.00
390,600.00
5,960.00
21,363,768.24 100,000
1,000
99,000
140,000
100,000
40,000
15,986,000
11,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,986,000 55,100
100
55,000
337,900
335,000
2,900
17,986,000
9,000,000
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
26,986,000


5
2.2 รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้าน / แผนงาน จ่ายจริง
ปี 2553 งบประมาณ
ปี 2554 งบประมาณ
ปี 2555 หมายเหตุ
ด้านบริหารงานทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป
ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานเคหะและชุมชน
2. แผนงานสาธารณสุข
3. แผนงานการศึกษา
4. แผนงานการเกษตร
ด้านการดำเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง 7,666,640
7,666,640
12,247,800
5,734,800
1,497,240
4,539,390
476,370
5,585,560
5,585,560 8,343,990
8,343,990
13,648,810
5,730,700
2,366,320
4,562,430
989,360
4,993,200
4,993,200 8,719,840
8,719,840
12,294,610
4,923,170
1,613,960
4,664,860
1,092,620
5,971,550
5,971,550

2.3 รายจ่ายตามหมวดรายจ่าย
หมวด จ่ายจริง
ปี 2553 งบประมาณ
ปี 2554 งบประมาณ
ปี 2555 หมายเหตุ
1. รายจ่ายงบกลาง
2. เงินเดือนและค่าจ้างประจำ
3. ค่าจ้างชั่วคราว
4. ค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ
5. ค่าสาธารณูปโภค
6. เงินอุดหนุน
7. ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง
8. หมวดรายจ่ายอื่น 5,585,560
2,729,760
1,478,400
9,074,780
226,790
2,751,400
3,212,390
440,920 4,993,200
2,881,440
1,602,910
10,578,020
274,130
2,179,600
4,007,700
469,000 5,971,550
3,187,940
1,557,360
11,948,690
274,130
2,649,930
1,396,400
06
ส่วนที่ 2


ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล


เรื่อง


งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555


องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

7
บันทึกหลักการและเหตุผล
ประกอบร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
...................................................................................

หลักการ
งบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น ยอดรวม 26,986,000 บาท
แยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ด้านบริหารงานทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 8,719,840 บาท
ด้านบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 4,923,170 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 1,613,960 บาท
3. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 4,664,860 บาท
4. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 1,092,620 บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 5,971,550 บาท

เหตุผล
เพื่อใช้ในการดำเนินงานตามนโยบายของคณะผู้บริหารฯ ที่วางแผนพัฒนาท้องถิ่นตลอดปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 จึงเสนอร่างข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 เพื่อสมาชิกสภา พิจารณาเห็นชอบต่อไป
8
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
ขององค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
............................................................................
โดยที่เป็นการสมควรตั้งงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.ศ. 2537 มาตรา 87 จึงตราข้อบัญญัติขึ้นไว้โดยความเห็นชอบของสภาองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน และโดยอนุมัติของนายอำเภอสูงเนิน ดังต่อไปนี้
ข้อ 1 ข้อบัญญัตินี้เรียกว่า “ ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ”
ข้อ 2 ข้อบัญญัตินี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2554 เป็นต้นไป
ข้อ 3 งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555 ให้ตั้งจ่ายเป็นจำนวนรวมทั้งสิ้น 26,986,000
บาท โดยแยกรายละเอียดตามแผนงานได้ดังนี้
ข้อ 4 งบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ด้านการบริหารงานทั่วไป
1. แผนงานบริหารงานทั่วไป ยอดรวม 8,719,840 บาท
ด้านการบริการชุมชนและสังคม
1. แผนงานเคหะและชุมชน ยอดรวม 4,923,170 บาท
2. แผนงานสาธารณสุข ยอดรวม 1,613,960 บาท
3. แผนงานการศึกษา ยอดรวม 4,664,860 บาท
4. แผนงานการเกษตร ยอดรวม 1,092,620 บาท
ด้านการดำเนินงานอื่น
1. แผนงานงบกลาง ยอดรวม 5,971,550 บาท
ข้อ 5 ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนินและคณะผู้บริหารฯ ปฏิบัติการเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ที่ได้รับอนุมัติให้เป็นไปตามระเบียบการเบิกจ่ายเงินขององค์การบริหารส่วนตำบล
ข้อ 6 ให้นายก ฯ มีหน้าที่รักษาการให้เป็นไปตามข้อบัญญัตินี้

(ลงนาม)...................................................................
(นางสมบูรณ์ สิงโห)
นายกองค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อนุมัติ

(ลงนาม)......................................................
(นายประภาส รักษาทรัพย์)
นายอำเภอสูงเนิน
9
ส่วนที่ 3

รายละเอียดประกอบข้อบัญญัติ
งบประมาณรายจ่าย
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555

ของ

องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา

- ประมาณการรายรับ
- รายจ่ายตามแผนงาน
- รายละเอียดรายจ่ายตามหน่วยงาน


10
ประมาณการรายรับงบประมาณรายจ่ายทั่วไป
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
..............................................................................
ก. รายได้ภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 17,219,000 บาท
1. หมวดภาษีอากร รวม 17,219,000 บาท แยกเป็น
1.1 ภาษีบำรุงท้องที่ จำนวน 100,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เท่าเดิม
1.2 ภาษีโรงเรือนและที่ดิน จำนวน 4,800,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้เพิ่มขึ้น
1.3 ภาษีป้าย จำนวน 200,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง
1.4 อากรฆ่าสัตว์ จำนวน 35,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา เนื่องจากคาดว่าจะจัดเก็บภาษีได้ลดลง
1.5 ภาษีมูลค่าเพิ่ม จำนวน 6,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
1.6 ภาษีธุรกิจเฉพาะ จำนวน 30,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
1.7 ภาษีสุรา จำนวน 850,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
1.8 ภาษีสรรพสามิต จำนวน 2,085,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
1.9 ค่าภาคหลวงและค่าธรรมเนียมป่าไม้ จำนวน 29,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
1.10 ค่าภาคหลวงแร่ จำนวน 40,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
1.11 ค่าภาคหลวงปิโตรเลียม จำนวน 50,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
1.12 ค่าธรรมเนียมจดทะเบียนสิทธิและนิติกรรมที่ดิน จำนวน 2,500,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
11
ข. รายได้ที่มิใช่ภาษีอากร รวมทั้งสิ้น 374,000 บาท
1. หมวดค่าธรรมเนียม ค่าปรับ และใบอนุญาต รวม 374,000 บาท
1.1 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับใบอนุญาตการพนัน จำนวน 400 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.2 ค่าธรรมเนียมเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 14,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
1.3 ค่าธรรมเนียมเก็บและขนมูลฝอย จำนวน 300,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
1.4 ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายอาหารและสถานที่สะสมอาหาร จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
1.5 ค่าธรรมเนียมสถานที่จำหน่ายสินค้าในที่หรือทางสาธารณะ จำนวน 4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
1.6 ค่าธรรมเนียมตลาด จำนวน 4,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
1.7 ค่าธรรมเนียมการควบคุมขุดดินและการถมดิน จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.8 ค่าธรรมเนียมการควบคุมการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.9 ค่าปรับผู้กระทำผิดกฎหมายจราจรทางบก จำนวน 5,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
1.10 ค่าปรับการผิดสัญญา จำนวน 10,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
1.11 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับสาธารณสุข จำนวน 600 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
1.12 ค่าใบอนุญาตเกี่ยวกับการควบคุมอาคาร จำนวน 2,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้เท่ากับปีที่ผ่านมา
1.13 ค่าใบอนุญาตควบคุมกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ จำนวน 20,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
2. หมวดรายได้จากทรัพย์สิน รวมทั้งสิ้น 55,100 บาท
2.1 ค่าเช่าที่ดิน จำนวน 100 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
12
2.2 ดอกเบี้ยและเงินปันผล จำนวน 55,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
3. หมวดรายได้เบ็ดเตล็ด รวมทั้งสิ้น 337,900 บาท
3.1 ค่าขายแบบแปลน จำนวน 335,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้สูงกว่าปีที่ผ่านมา
3.2 รายได้เบ็ดเตล็ดอื่น จำนวน 2,900 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา
4. รายได้จากเงินอุดหนุนทั่วไป จำนวน 9,000,000 บาท
คำชี้แจง ประมาณการไว้ต่ำกว่าปีที่ผ่านมา


13
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
..................................................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคลและการบริหารงานคลัง เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การบริหารงานด้านการจัดเก็บสถิติ ข้อมูล ตลอดจนวางแผนพัฒนา เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
3. เพื่อให้งานด้านกฎหมาย และการจัดทำนิติกรรมต่าง ๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
4. เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
งานที่ทำ
1. การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล และการบริหารงานคลัง
2. จัดเก็บสถิติ ข้อมูล ในการวางแผนพัฒนาและการจัดทำงบประมาณ
3. การดำเนินกิจการสภาและการประชุมสภา
4. อุดหนุนหน่วยงานอื่น
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
1. สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณ 7,431,140 บาท
2. ส่วนการคลัง งบประมาณ 1,288,700 บาท
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริหารงานทั่วไป
แผนงานบริหารงานทั่วไป
งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม หน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ รหัสบัญชี
1. งานบริหาร
งานทั่วไป
2. งานบริหาร
งานคลัง 1,134,240

671,900 256,320

98,400 5,761,450

505,400 239,130

0 40,000

0
0

13,000 7,431,140

1,288,700 สำนักงานปลัด

ส่วนการคลัง 00111

00451
รวม 1,806,140 354,720 6,266,850 239,130 40,000 13,000 8,719,84015
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
..................................................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อพัฒนาเส้นทางคมนาคมให้เหมาะสม
3. เพื่อพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการสาธารณูปโภค
งานที่ทำ
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. ก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก
3. งานก่อสร้างถนนลงหินคลุก
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนโยธา งบประมาณ 4,923,170 บาท
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานเคหะและชุมชน
งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รหัสบัญชี
1. งานบริหาร
งานทั่วไป 751,200 98,400 1,195,040 0 1,541,730 1,336,800 4,923,170 ส่วนโยธา
00241

รวม 751,200 98,400 1,195,040 0 1,541,730 1,336,800 4,923,170

17
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
..................................................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
2. เพื่อให้การดำเนินงานด้านส่งเสริมสุขภาพ งานป้องกันและควบคุมโรคติดต่อ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทำ
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. สงเคราะห์เบี้ยยังชีพคนชรา คนพิการ ผู้ป่วยเอดส์
3. งานควบคุมแมลงและพาหะนำโรค
4. งานจัดเก็บขยะมูลฝอย
5. งานป้องกันโรคติดเชื้อหรืออันตรายหรือเหตุรำคาญจากสัตว์
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม งบประมาณ 1,613,960 บาท


รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานสาธารณสุข
งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค หมวดเงินอุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รหัสบัญชี
1. งานบริหาร
งานทั่วไป 274,080 572,160 627,720 0 140,000 0 1,613,960 ส่วนสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 00221

รวม 274,080 572,160 627,720 0 140,000 0 1,613,960

19
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
..................................................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทำ
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. อุดหนุนหน่วยงานอื่น ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนการศึกษา ศาสนา และวัฒนธรรม งบประมาณ 4,664,860 บาท


รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการศึกษา
งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน หมวดรายจ่ายอื่น ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รหัสบัญชี
1. งานบริหาร
งานทั่วไป 180,600 453,120 3,021,340 35,000 928,200 0 46,600 4,664,860 ส่วนการศึกษา ฯ 00211

รวม 180,600 453,120 3,021,340 35,000 928,200 0 46,600 4,664,860

21
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
..................................................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการเกษตร
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานทั่วไป การบริหารงานบุคคล เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทำ
1. การบริหารงานทั่วไป และการบริหารงานบุคคล
2. ค่าใช้จ่ายสำหรับศูนย์ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางการเกษตรประจำตำบลสูงเนิน
3. ดำเนินงานตามโครงการต่าง ๆ
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
ส่วนส่งเสริมการเกษตร งบประมาณ 1,092,620 บาท

รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานการเกษตร
งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค เงิน
อุดหนุน ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม หน่วยงานเจ้าของงบประมาณ รหัสบัญชี
1. งานบริหาร
งานทั่วไป 175,920 78,960 837,740 0 0 0 1,092,620 ส่วนส่งเสริมการเกษตร 00320

รวม 175,920 78,960 837,740 0 0 0 1,092,620

23
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
..................................................................................
รายจ่ายตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานงบกลาง
วัตถุประสงค์
1. เพื่อให้การบริหารงานที่ไม่ใช่ภารกิจของหน่วยงานใดโดยเฉพาะ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ
งานที่ทำ
1. เงินสำรองจ่ายไว้ใช้จ่ายในกิจการที่ไม่สามารถคาดการณ์ได้ล่วงหน้า
2. เงินทุนการศึกษา
หน่วยงานที่รับผิดชอบ
สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล งบประมาณ 5,971,550 บาท


รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามแผนงาน
ด้านบริการชุมชนและสังคม
แผนงานงบกลาง
งาน เงินเดือนและ
ค่าจ้างประจำ ค่าจ้างชั่วคราว ค่าตอบแทน
ใช้สอยและวัสดุ ค่า
สาธารณูปโภค รายจ่ายอื่น ๆ ค่าครุภัณฑ์ที่ดินและสิ่งก่อสร้าง รวม หน่วยงานเจ้า
ของงบประมาณ รหัสบัญชี
งานงบกลาง 0 0 0 0 5,971,550 0 5,971,550 สำนักงาน
ปลัด ฯ 00411

รวม 0 0 0 0 5,971,550 0 5,971,550

25
รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2555
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
รายจ่ายจำแนกตามหน่วยงาน
หน่วยงาน สำนักงานปลัดองค์การบริหารส่วนตำบล
.......................................................................................................
ตั้งงบประมาณรายจ่ายทั้งสิ้น 7,431,140 บาท แยกเป็น
1. รายจ่ายประจำ ตั้งไว้ 7,431,140 บาท แยกเป็น
1.1 หมวดเงินเดือนและค่าจ้างประจำ ตั้งไว้ 1,134,240 บาท แยกเป็น
1.1.1 ประเภทเงินเดือนข้าราชการ ตั้งไว้ 1,012,740 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเดือนข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง ปลัด อบต. , เจ้าหน้าที่วิเคราะห์นโยบายและแผน , นักพัฒนาชุมชน , เจ้าพนักงานธุรการ , บุคลากร , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.2 ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการ ตั้งไว้ 54,300 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพข้าราชการส่วนท้องถิ่น ตำแหน่ง นักพัฒนาชุมชน , บุคลากร , เจ้าพนักงานธุรการ , เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.1.3 ประเภทเงินประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินประจำตำแหน่ง ให้แก่ ปลัด อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2 หมวดค่าจ้างชั่วคราว ตั้งไว้รวม 256,320 บาท แยกเป็น
1.2.1 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 77,520 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างตามภารกิจ ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2.2 ประเภทค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 121,920 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าจ้างพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2.3 ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ ตั้งไว้ 20,880 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างตามภารกิจ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.2.4 ประเภทเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป ตั้งไว้ 36,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินเพิ่มค่าครองชีพพนักงานจ้างทั่วไป จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง คนงานทั่วไป ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3 หมวดค่าตอบแทนใช้สอยและวัสดุ ตั้งไว้ 5,761,450 บาท แยกเป็น

26
ค่าตอบแทน ตั้งไว้รวม 3,508,450 บาท แยกเป็น
1.3.1 ประเภทค่าตอบแทนคณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. ตั้งไว้ 2,732,640 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ คณะผู้บริหารและสมาชิกสภา อบต. แยกเป็น
- ค่าตอบแทนนายก อบต. จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 17,000 บาท เป็นเงิน 204,000 บาท
- ค่าตอบแทนรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 9,350 บาท เป็นเงิน 224,400 บาท
- เงินตอบแทนประจำพิเศษนายก อบต. จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
- เงินตอบแทนประจำพิเศษรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาท เป็นเงิน 21,120 บาท
- เงินตอบแทนประจำตำแหน่งนายก อบต. จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 1,750 บาท เป็นเงิน 21,000 บาท
- เงินตอบแทนประจำตำแหน่งรองนายก อบต. จำนวน 2 อัตรา ๆ ละ 880 บาท เป็นเงิน 21,120 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการนายกฯ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
- ค่าตอบแทนประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 9,350 บาท เป็นเงิน 112,200 บาท
- ค่าตอบแทนรองประธานสภาฯ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 7,650 บาท เป็นเงิน 91,800 บาท
- ค่าตอบแทนเลขานุการสภาฯ จำนวน 1 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 72,000 บาท
- ค่าตอบแทนสมาชิกสภาฯ จำนวน 26 อัตรา ๆ ละ 6,000 บาท เป็นเงิน 1,872,000 บาท
ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.2 ประเภทค่าเบี้ยประชุม ตั้งไว้ 89,600 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าเบี้ยประชุม ให้แก่ สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบล จำนวน 28 คน ๆ ละ 200 บาทต่อครั้ง ตั้งจ่ายจากเงินอุดหนุน ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.3 ประเภทค่าตอบแทนผู้ปฏิบัติราชการอันเป็นประโยชน์แก่ อบต. ตั้งไว้ 412,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่า
1) เงินตอบแทนเจ้าหน้าที่ในการเลือกตั้ง ตั้งไว้ 300,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้แก่เจ้าหน้าที่ประจำหน่วยเลือกตั้ง เจ้าหน้าที่นับคะแนน ฯลฯ ในการเลือกตั้งนายกและสมาชิก อบต. ทั่วไป และการเลือกตั้งซ่อมสมาชิก อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
2) ค่าเงินรางวัลนำจับค่าปรับจราจร ตั้งไว้ 35,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทน ให้แก่ เจ้าหน้าที่ตำรวจที่ส่งเงินค่าปรับผู้กระทำความผิดกฎหมายจราจร ร้อยละ 25 ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
3) เงินค่าตอบแทนรายเดือนเท่ากับอัตราเงินเดือนประจำตำแหน่ง ตั้งไว้ 67,200 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินค่าตอบแทนรายเดือนให้แก่ ปลัด อบต. (นักบริหารงาน อบต. ระดับ 8) ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
4) ค่าตอบแทน อปพร. ตั้งไว้ 10,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนให้กับ อปพร. ที่ได้ช่วยเหลืองานของ อบต. เช่น งานช่วยเหลือสาธารณภัยต่าง ๆ งานช่วยเหลือด้านการจราจร ฯลฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฎในแผนงานบริหารงานทั่วไป
27
1.3.4 ประเภทค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา ตั้งไว้ 20,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการปกติ ให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและพนักงานจ้าง อบต. ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.5 ประเภทเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ตั้งไว้ 100,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือค่ารักษาพยาบาล ให้แก่ ผู้บริหารฯ , ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได้ตามระเบียบ ฯ ตั้งจ่ายจากเงินรายได้ ปรากฏในแผนงานบริหารงานทั่วไป
1.3.6 ประเภทเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ตั้งไว้ 15,000 บาท เพื่อจ่ายเป็นเงินช่วยเหลือการศึกษาบุตร ให้แก่ ข้าราชการส่วนท้องถิ่นและลูกจ้างประจำที่มีสิทธิเบิกได

การให้บริการ
กฎหมายน่ารู้
ลิงค์ต่างๆ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.178.91
คุณเข้าชมลำดับที่ 450,386
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
เว็บไซต์ในเครือข่าย

นโยบายการและแผน
ร้องเรียนร้องทุกข์
เจตจำนงผู้บริหาร
กิจกรรมต่างๆ
แบบสอบถาม
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.