“อบต.สูงเนิน พัฒนาเมืองเพื่อการเกษตรอุตสาหกรรม  เลิศล้ำด้านสุขภาพ พัฒนาคุณภาพชีวิตความเป็นอยู่ มุ่งสู่โครงสร้างพื้นฐานที่เข้มแข็ง ร่วมแรงต้านยาเสพติดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูล
แผนพัฒนาท้องถิ่น
ข้อมูลบุคลากร
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2565
อา พฤ
27 28 29 30 12 3
4 5 6 7 8 9 10
11 12 13 14 15 16 17
18 19 20 21 22 23 24
25 26 27 28 29 30 31
1 2 3 4 5 6 7
วันที่ 1 ธันวาคม 2565
ติดต่อสอบถามผู้บริหาร
หัวข้อหลัก
ข้อมูล ITA
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ


  หน้าแรก     แผนที่เว็บไซต์ 

แผนที่เว็บไซต์
แผนที่เว็บไซต์  
เมนูส่วนบน
หน้าแรก
ผลงานของเรา
ภาพกิจกรรม
ติดต่อเรา
ส่งอีเมล์
ร้องทุกข์
เมนูทางซ้าย
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
สภาพทั่วไป
สภาพเศรษฐกิจ
สภาพสังคม
การบริการขั้นพื้นฐาน
ประวัติ
ความเป็นมา
จำนวนประชากร
รายได้
วิสัยทัศน์
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบสภา
ทำเนียบผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
ทำเนียบผู้บริหารฝ่ายข้าราชการประจำ
ข้อมูล
ข่าวสารการจัดซื้อ / จัดจ้าง
ข่าวประชาสัมพันธ์ทั่วไป
ประกาศลดขั้นตอนและระยะเวลาปฏิบัติราชการ
แผนภูมิ / ขั้นตอนการปฏิบัติงาน
ระบบสารสนเทศ สนับสนุนการบริหารจัดการองค์การบริหาร
รายงานผลการติดตามและประเมินผลแผนพัฒนา 3 ปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
รายงานการควบคุมและตรวจสอบภายใน
ระบบสารสนเทศข้อมูลทะเบียนประวัติ
การจัดการความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การจัดการองค์กรแห่งการรู้
สัญญาประชาคม
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต พ.ศ.2561-2564
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการดำเนินงานรายไตรมาสที่ ๒
รายงานการประเมินความพึงพอใจ
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนยุทธศาสตร์
แผนพัฒนา ๓ ปี
รายงานผลการปฏิบัติงานประจำปี
รายงานการประชุมสภา
แผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้าง
ประกาศสอบราคา
งบแสดงฐานะทางการเงิน
ข้อมูลรายรับ / รายจ่าย
รายงานการประชุมคณะผู้บริหาร
รายการผลการประเมิน LPA
แผนพัฒนาท้องถิ่น
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน
รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี
สรุปผลทบทวนข้อบัญญัติ
ประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างรายไตรมาส
แผนการดำเนินงานประจำปี
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง
แต่งตั้งผู้ปฏิบัติราชการแทนปลัดและ ผอ.กองทุกกอง
โครงการหรือกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม
ข้อบัญญัติงบประมาณรายจ่าย
ข้อมูลบุคลากร
สำนักปลัด
กองคลัง
กองช่าง
กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
กองส่งเสริมการเกษตร
กองการศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
ปฏิทินกิจกรรม
ติดต่อสอบถามผู้บริหาร
ติดต่อนายก
ติดต่อปลัด
Facebook อบต.สูงเนิน
หัวข้อหลัก
รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่าย
ข้อมูล ITA
ข้อมูล ITA
ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน
แผนดำเนินงานประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินงานประจำปี
คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน
คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ
ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ
รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจ
ตัวชี้วัดที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ
แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี
เมนูทางขวา
ถาม-ตอบ
สมุดเยี่ยมชม
ดาวน์โหลด
กระดานสนทนา
การกู้ยืมเงิน
การค้ำประกัน
การซื้อขาย
การจำนอง
การจำนำ
การเช่าทรัพย์
การขายฝาก
การเช่าซื้อ
การละเมิด
ข้อบัญญัติ อบต.สูงเนิน
กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ห้องสมุดกฏหมาย
สลากกินแบ่งรัฐบาล
ตารางรถทัวร์
ตารางรถไฟ
สมุดหน้าเหลือง
ตรวจสอบสภาพอากาศ
การดูแลการทำงานของ อบต.
ประชาชนสำคัญต่อ อบต. ?
อำนาจหน้าที่ของ อบต.
ความหมาย/ หน้าที่ของนายกฯ
ความหมาย/ หน้าที่ของสภาฯ
องค์ประกอบของ อบต.
อบต.เกิดขึ้นได้อย่างไร ?
อบต.คืออะไร ?
คำสั่งแบ่งงานและมอบหมายหน้าที่
รายงานผลการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรม
นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี
การจัดทำป้าย/แผ่นผับหรือรูปแบบการประชาสัมพันธ์การรักษาวินัย
สรุปกิจกรรมเสริมสร้าง พัฒนาทัศนคติ จิตสำนึก ในทางที่มีวินัย คุณธรรม จริยธรรม
แผนอัตรากำลัง ปี 2564-2566
ประมวลจริยธรรมข้าราชการ
แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต
ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี
การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต
การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี
รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน
รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี
มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน
กิจกรรมการบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริตของ อปท.
การจัดทำมาตรฐานคุณธรรมและจริยธรรม
การส่งเสริมคุณธรรมและจริยธรรม รวมถึงการป้องกันการกระทำผิดจริยธรรม
การเสริมสร้างและพัฒนาให้ข้าราชการรักษาวินัย
การส่งเสริมบทบาทและการมีส่วนร่วมของภาคประชาชน
การเสริมสร้างและปรับปรุงกลไกในการตรวจสอบ
ระบบและกลไกจัดการกับเรื่องร้องเรียน
มาตรการภายในเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริต
แบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการ
ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น
การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม
Social Network
แผนการบริหารจัดการความเสี่ยง
สาส์นจากนายก

นายรัชกฤต กาจสูงเนิน
สาส์นจากนายก
การให้บริการ
กฏหมายน่ารู้
ลิงค์ไปยังเว็บไซต์
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 34.231.21.105
คุณเข้าชมลำดับที่ 1,322,619
จำนวนผู้เข้าชมตั้งแต่วันที่
2012-03-11

แบบสำรวจความคิดเห็น

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล
การป้องการการทุจริต
เจตจำนงของผู้บริหาร
กิจกรรม
แบบสำรวจความคิดเห็น
ช่องทางการสื่อสาร
ร้องเรียนการทุจริต
การบริหารราชการเพื่อป้องกันการทุจริต
şişli escort taksim escort mecidiyeköy escort ümraniye escort istanbul escort istanbul escort beşiktaş escort beylikdüzü escort şişli escort şişli escort istanbul escort ümraniye escort taksim escort şişli escort ümraniye escort kartal escort şirinevler escort maltepe escort mersin escort izmir escort istanbul escort pornohub kadıköy escort vip escort sex filmi sex hikaye sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop sex shop işitme cihazi izmir işitme cihazı istanbul işitme cihazı
 
องค์การบริหารส่วนตำบลสูงเนิน
อำเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา
Tel : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๑   Fax : ๐-๔๔๙๘-๔๐๖๒
Email : abt.sungnoen@hotmail.com https://www.facebook.com
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.